VIỆN NGHIÊN CỨU HOẠT CHẤT SINH HỌC

 

VÀ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2014 BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com