Thông tin cá nhân

Họ và tên

NGUYỄN HỮU THUẦN ANH

Chức danh

Giảng viên

Năm sinh

1982

Chuyên môn

Công nghệ sinh học 

2005

Cử nhân, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế

2008

Thạc sĩ, Đại học Huế

2017

Tiến sĩ, Đại học Huế

   

Liên hệ

E-mail: nhthuananh@gmail.com

Phone: 0983027717

Fax: 054-3824901

Hướng nghiên cứu

- Nuôi cấy mô-tế bào thực vật và các chất chuyển hóa thứ cấp

 

Đề tài NCKH

Chủ nhiệm

1. College of Science, Hue University (2003-2004): The effect of plant growth regulators on shoot regeneration of paulownia (Paulownia fortunei Hemsl.).

2. Higher Education Project of Hue University (2005): Study on diversity of storage proteins diversity in some soybean (Glycine max L.) cultivars using SDS-PAGE technique.

Thành viên

1. Basic Research Program in Natural Science, VN (64-21-04): Introduction of CTB gene into plants through Agrobacterium tumefaciens-meditaed transformation.

2. Ministry of Education and Training, VN (Extention of B2004-07): Extraction of total glycoalkaloid from Solanum hainanense Hance callus.

 

Công trình

A. Tạp chí quốc tế

1. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Huu Thuan Anh, Doan Huu Nhat Binh, Moon-Sik Yang, Tae-Geum Kim (2010) Production of glycoalkaloids from callus cultures of Solanum hainanense Hance. Journal of Plant Biotechnology 37: 96-101.

2. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Huu Thuan Anh, Le Thi Minh Khuyen, Ton Nu Thuy An (2014) Effects of yeast extract and methyl jasmonate on the enhancement of solasodine biosynthesis in cell cultures of Solanum hainanense Hance. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 3(1): 1-6.

B. Tạp chí trong nước

1. Nguyen Huu Thuan Anh, Hoang Van Hanh, Truong Thi Bich Phuong (2005) The effect of concentrations of plant growth regulators on micropropagation of paulownia (Paulownia fortunei Hemsl.) by tissue culture. Journal of Science: Medicine and Agriculture, Hue University 29. 

2. Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh, Đoàn Hữu Nhật Bình, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc (2007) Nghiên cứu khả năng tích lũy glycoalkaloid ở callus của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance). Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 229-232.
3.
Nguyen Huu Thuan Anh, Hoang Tan Quang, Nguyen Duc Huy (2007) Study on storage proteins diversity in some soybean (Glycine max L.) cultivars using SDS-PAGE technique. Journal of Science, Hue University 37: 15-22.
 

 

 

Giảng viên

Nhóm nghiên cứu

 

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com